ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam (“Shiseido”) cung cấp nội dung và dịch vụ của website này (“Website”) cho bạn phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng sau đây ("Điều khoản Sử dụng"). Bằng việc truy cập vào Website, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc hạn chế, chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE DO TSUBAKI VẬN HÀNH, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BẢN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, bạn xác nhận rằng bạn đã trên 15 tuổi và có đủ năng lực để thực hiện các nghĩa vụ xác lập theo các Điều khoản Sử dụng này.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc bạn truy cập đến và sử dụng Website và việc chúng tôi cung cấp nội dung và dịch vụ trên Website này. Điều khoản Sử dụng được thể hiện trên Website này là phiên bản hiện tại. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Điều khoản Sử dụng trên Website hoặc bằng việc gửi thư điện tử đến các thành viên Shiseido trực tuyến của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng Website sẽ được xem là bạn đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với các Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc sử dụng Website này, bạn xác nhận và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi (và Chính sách Thành viên Shiseido Trực tuyến, nếu bạn là một thành viên trực tuyến) cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc bạn truy cập đến, và sử dụng Website, và thay thế và điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc nào khác trước đó.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Vui lòng đọc kỹ Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi, Chính sách này cũng điều chỉnh việc bạn ghé thăm Website, để bạn có thể hiểu các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi. XEM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ

3. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ cố gắng để mô tả chính xác nhất có thể về các sản phẩm trên Website.

Tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả về sản phẩm, màu sắc hoặc các nội dung khác đăng tải trên Website là chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, hiện hành hay không có lỗi.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở, chữ, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh chuyển động, logo (biểu trưng), nút biểu tượng, minh họa, đoạn âm thanh, tập hợp dữ liệu và phần mềm, và tập hợp và sắp xếp của các nội dung đó (được gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của Shiseido, công ty mẹ của chúng tôi là Shiseido Company Limited, và/hoặc các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Các nội dung đó được bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả pháp luật Việt Nam, và pháp luật quốc tế về bản quyền.

Không hạn chế tính tổng quát của quy định trên, nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ được thể hiện trên Website (được gọi chung là "Nhãn hiệu") là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Shiseido, công ty mẹ của chúng tôi là Shiseido Company Limited, và/hoặc các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả pháp luật về nhãn hiệu của Nhật Bản và Việt Nam.

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu, không có Nội dung, Nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của Website có thể được sử dụng, cho phép hoặc cấp phép để sử dụng, sao chép, nhân bản lại, sao chụp, bán, bán lại, truy cập, điều chỉnh hoặc khai thác dưới hình thức khác, một phần hoặc toàn bộ, cho bất kỳ mục đích nào khi không nhận được văn bản chấp thuận trước của Shiseido. Các yêu cầu cho phép cần được gửi trực tiếp bằng văn bản về văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ được nêu dưới đây:

[CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SHISEIDO VIỆT NAM
Tầng 27, Vietcombank Tower
05 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM]

5. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Trong khi truy cập hoặc sử dụng Website, bạn phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng trên Website. Bạn luôn phải hành động theo pháp luật, thông lệ và trên tinh thần thiện chí. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận Website này để gây cản trở hoặc làm hư hại Website, nội dung Website hoặc biện pháp an ninh hoặc quấy rối hoặc làm mất uy tín của Shiseido hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nhân sự của Shiseido. Không được gửi thư điện tử không được yêu cầu (spam) đến hoặc thông qua Website này.

Người dùng không được phép sử dụng Website này nhằm truyền đi, phát tán, lưu trữ hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào: (a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (b) dưới bất kỳ cách thức nào xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, tên miền (https://www.shiseido.com.vn) hoặc tài sản trí tuệ khác của những người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của những người khác; (c) có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù địch.

NẾU BẠN VI PHẠM DO SƠ SUẤT HOẶC CÓ CHỦ Ý ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY (BAO GỒM CẢ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI VÀ, NẾU BẠN LÀ MỘT THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN, CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN SHISEIDO TRỰC TUYẾN), BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI CÓ THỂ GÂY RA CHO SHISEIDO, CÔNG TY MẸ CỦA CHÚNG TÔI LÀ SHISEIDO COMPANY LIMITED, VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI.

6. TÀI KHOẢN / TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CỦA BẠN

Bạn có thể chọn đăng ký một tài khoản trên Website. Khi đã đăng ký, bạn sẽ có một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng mật khẩu của bạn và hạn chế việc truy cập đến máy tính của bạn nhằm bảo vệ thông tin mật và ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tư cách thành viên của bạn. Bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra theo tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý chỉ cung cấp thông tin trung thực và chính xác. Chúng tôi được quyền từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc nếu chúng tôi quyết định, bằng toàn quyền quyết định của mình, rằng việc thực hiện như vậy là vì lợi ích cao nhất của Shiseido. Nếu bạn muốn trở thành một thành viên trực tuyến, vui lòng đồng ý với CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN SHISEIDO TRỰC TUYẾN.

7. THAM GIA THÀNH VIÊN

Website này cho phép bạn đưa ý kiến hoặc nhận xét của chính bạn lên mục đánh giá sản phẩm, blog và các chức năng khác.

Shiseido có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát hoặc rà soát bất kỳ khu vực nào trên Website nơi người dùng đưa ra hoặc đăng tải ý kiến hoặc nhận xét của mình hoặc trao đổi liên hệ riêng với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đánh giá sản phẩm, blog và các chức năng khác, và nội dung bất kỳ trao đổi liên lạc nào như vậy.

Shiseido sẽ không có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trao đổi liên lạc nào như vậy trong phạm vi cho phép của pháp luật [tên nước].

Tuy nhiên, Shiseido được quyền chặn hoặc xóa bỏ các trao đổi liên lạc hoặc tài liệu mà Shiseido xác định là mang tính: (a) lăng mạ, nói xấu hoặc khiêu dâm; (b) lừa dối, gian lận hoặc gây hiểu nhầm; (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, tên miền (https://www.shiseido.com.vn) hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác; (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và/hoặc (e) xúc phạm hoặc không thể chấp nhận được về mặt nào đó đối với Shiseido theo toàn quyền quyết định của Shiseido. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn có thể đăng tải hoặc truyền phát sẽ được Shiseido xử lý theo Chính sách về Quyền Riêng tư của Shiseido. XEM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ

8. ĐỆ TRÌNH

Bất kỳ gợi ý, ý tưởng, thắc mắc, tài liệu, phản hồi hoặc thông tin không được yêu cầu nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, trừ thông tin cá nhân của bạn như được đề cập trong Chính sách về Quyền Riêng tư, sẽ được coi là không độc quyền và không bí mật và, bằng việc đưa ra thông tin đó, bạn tại đây trao cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và có thể cấp phép lại đầy đủ để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi ngôn ngữ, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phát và trưng bày thông tin đó dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào dù là hiện đã biết hoặc sau đó được phát triển, riêng rẽ hoặc như một phần của các tác phẩm khác. Bạn cũng xác nhận rằng thông tin đệ trình của bạn có thể không được trả lại và chúng tôi có thể sử dụng đệ trình của bạn và bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết nào chứa đựng trong các đệ trình đó cho mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm.

9. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM; BỒI THƯỜNG

WEBSITE ĐƯỢC THỂ HIỆN "NGUYÊN TRẠNG" CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO , RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC WEBSITE, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, KHÔNG XÂM PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TRỪ TRƯỜNG HỢP CÁC CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM ĐÓ KHÔNG THỂ BỊ LOẠI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, KHÔNG SẴN SÀNG HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG VIỆC CUNG CẤP, VIRUS HOẶC LỖI KHÁC CỦA WEBSITE HOẶC NỘI DUNG CỦA WEBSITE. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO (BAO GỒM CẢ TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN ) LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Shiseido, công ty mẹ của chúng tôi là Shiseido Company Limited, và/hoặc các công ty liên kết, các cán bộ, nhân viên, đại lý và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, tiền phạt, hình phạt hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ yêu cầu thanh toán, khiếu kiện, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn (hoặc bất kỳ người nào hành động bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn) truy cập vào, và sử dụng, Website, bất kỳ nội dung người dùng nào được cung cấp trên Website hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho Shiseido đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng rô-bốt, rệp, bọ (robot, spider, crawler) điện tử, hoặc các công cụ thu thập và công cụ trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác, mà bạn thực hiện, làm chậm hoặc tăng tải bất hợp lý cho hạ tầng của chúng tôi.

10. LIÊN KẾT ĐẾN BÊN THỨ BA

Shiseido không chịu trách nhiệm và không gánh chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang không thuộc quyền quản lý của Shiseido mà Website kết nối đến.

11. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TRANH CHẤP

Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với Website và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.